boitelle_logo
   

Home

Kantoor en dienstverlening

Belastingadviseur

Actualiteiten

Algemene Voorwaarden

Contact

 

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

A C T U E E L N I E U W S 2013

Dinsdag 1 oktober 2013    

Op Prinsjesdag is het Fiscaal pakket 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Het Fiscaal pakket bestaat uit vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014, de Overige fiscale maatregelen 2014, het wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en het wetsvoorstel wijziging percentage belasting- en invorderingsrente. Het wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014 moet nog worden ingediend. Hieronder behandelen wij in hoofdlijnen het wetsvoorstel wijziging percentage belasting- en invorderingsrente. Tenzij anders aangegeven is de inwerkingtredingsdatum 1 januari 2014. Abonnees van Vakstudie Nieuws ontvangen eind volgende week een Bijzonder nummer van het tijdschrift waarin de wetsvoorstellen van aantekeningen zijn voorzien.

  Per 1 januari 2013 is de regeling van de belastingrente in werking getreden en de regeling van de invorderingsrente gewijzigd. Daarbij is voor het rentepercentage voor beide maatregelen aangesloten bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. In het regeerakkoord is met betrekking tot de belasting- en invorderingsrente door de coalitiepartijen overeengekomen om voor de belastingrente voor alle middelen, behalve de vennootschapsbelasting, en voor de invorderingsrente de wettelijke rente voor niet-handelstransacties (thans 3%) te blijven hanteren, maar daarbij een ondergrens van 4% in te voeren.

  Tevens hebben de partijen afgesproken het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting te koppelen aan de wettelijke rente voor handelstransacties (thans 8,5%), met dien verstande dat hierbij een ondergrens van 8% wordt ingevoerd. In het wetsvoorstel Wet wijziging percentages belasting-  en invorderingsrente wordt uitvoering gegeven aan deze maatregelen. Zowel voor te vergoeden als voor in rekening te brengen belasting- en invorderingsrente worden deze gewijzigde rentepercentages geïntroduceerd.

  Het kabinet stelt voor de wijzigingen per 1 januari 2014 in werking te laten treden, maar voor zover een renteperiode is gelegen vóór 1 april 2014 wordt aangesloten bij de huidige wettelijke rente voor niet-handelstransacties.

    Op Prinsjesdag is het Fiscaal pakket 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Het Fiscaal pakket bestaat uit vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014, de Overige fiscale maatregelen 2014, het wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en het wetsvoorstel wijziging percentage belasting- en invorderingsrente. Het wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014 moet nog worden ingediend. Hieronder behandelen in hoofdlijnen wij het wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit. Tenzij anders aangegeven is de inwerkingtredingsdatum 1 januari 2014. Abonnees van Vakstudie Nieuws ontvangen eind volgende week een Bijzonder nummer van het tijdschrift waarin de wetsvoorstellen van aantekeningen zijn voorzien.

1. Versterking toezichtinstrumentarium toeslagen

Verlenging beslistermijn vanwege extra controle bij verhoogd frauderisico. Het kabinet stelt voor de beslistermijn te verlengen tot 13 weken na indiening van de aanvraag met de mogelijkheid tot verlenging van de termijn met maximaal nog eens 13 weken. Voor het overgrote deel van de aanvragen waarbij geen sprake is van een verhoogd frauderisico zal in de praktijk de nu gebruikelijke beslistermijn gehanteerd blijven worden. Geen voorschot bij onvoldoende gegevens over de aanvrager. Een aanvraag die wordt ingediend door een persoon over wie onvoldoende informatie beschikbaar is, leidt in beginsel niet langer tot de verlening van een voorschot op de toeslag. Pas na validatie van de aanvraag aan de hand van naderhand bekend geworden informatie kan na afloop van het toeslagjaar, bij de definitieve toekenning, uitbetaling van de toeslag volgen, mits uiteraard vastgesteld wordt dat een recht op de toeslag bestaat. De aanvrager heeft wel de mogelijkheid om op het belastingkantoor met bewijsstukken te komen, om zo alsnog voor een voorschot in aanmerking te komen. Opschorting van uitbetaling bij twijfel over adres. De Belastingdienst krijgt bij twijfel over iemands adres de bevoegdheid aanvragen niet in behandeling te nemen, lopende betalingen te stoppen, voorlopige teruggaven en voorschotten op toeslagen te verminderen en definitieve aanslagen die een teruggaaf inhouden en definitieve toekenningen niet uit te betalen. Als de twijfel na verloop van vijf jaren nog altijd niet is weggenomen, vervalt het recht op uitbetaling geheel.
Ontzegging van rechten en verkorting van de termijn om voor een voorschot in aanmerking te komen. Een voorschot op de toeslag blijft voortaan achterwege als de aanvrager in kwestie in de afgelopen vijf jaar een vergrijpboete op basis van de Awir of AWR opgelegd heeft gekregen die onherroepelijk is geworden, dan wel voor een soortgelijk vergrijp strafrechtelijk veroordeeld is. Deze maatregel zal op een later moment dan 1 januari 2014 in werking kunnen treden.

2. Versterking boete- en strafrechtinstrumentarium

Uitbreiden reikwijdte bestuurlijke boete (toeslagen). Het kabinet stelt voor om ook plegers, uitlokkers en medeplichtigen onder het overtredersbegrip te begrijpen. Invoering van een vergrijpboete voor onjuiste aanvraag voorlopige teruggaaf of opzettelijk onjuist verzoek om herziening. Het gaat dan bijvoorbeeld om een belastingplichtige die hypotheekrente claimt terwijl hij geen eigen woning heeft. De voorgestelde boete kan alleen worden opgelegd als de belastingplichtige het initiatief neemt tot een voorlopige aanslag of tot een herziening. Strafbaar stellen opzettelijk niet betalen op aangifte, zodat daarvoor een gevangenisstraf geëist kan worden. Het kabinet wil de strafrechtelijke bepalingen in de AWR aanvullen.

3. Versterking invorderingsinstrumentarium

Uitbreiden aansprakelijkheidsbepaling Verdere aanpassing maatregel verplicht gebruik één bankrekeningnummer. Het kabinet stelt een cessie- en verpandingsverbod voor. Het verbod is beperkt tot de inkomstenbelasting en financiële instellingen die cessie en verpanding gebruiken voor zekerheidsstelling zijn uitgezonderd van het verbod. Verder stelt het kabinet voor om met betrekking tot het ene bankrekeningnummer een uitzondering op te nemen voor de situatie dat sprake is van schuldhulpverlening. Uitbreiden inzet automatische nummerplaatherkenning naar Toeslagen Aanpak malafide uitzendondernemingen
  Op Prinsjesdag is het Fiscaal pakket 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Het Fiscaal pakket bestaat uit vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014, de Overige fiscale maatregelen 2014, het wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en het wetsvoorstel wijziging percentage belasting- en invorderingsrente. Het wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014 moet nog worden ingediend. Hieronder behandelen wij in hoofdlijnen Overige fiscale maatregelen 2014. Tenzij anders aangegeven is de inwerkingtredingsdatum 1 januari 2014.

Inkomstenbelasting

Het partnerbegrip wordt verduidelijkt; uitsluitend meerderjarigen kunnen partner zijn, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012. Schulden die voortkomen uit de wettelijke vergoedingsplicht van art. 1:87 BW (huwelijkse voorwaarden) tussen partners worden uitgesloten als eigenwoningschuld. Het niet langer toerekenen van tot een APV (Afgezonderd Particulier Vermogen) behorende aandelen of winstbewijzen aan de belastingplichtige, leidt tot belaste fictieve vervreemding van deze in het APV aanwezige aandelen of winstbewijzen. Onder voorwaarden kan een vervreemdingsverlies in aanmerking worden genomen. Bij periodieke giften mag een onderhandse akte worden gebruikt, als alternatief voor de notariële akte; De horizonbepaling op de multiplier voor giften aan culturele instellingen wordt met een jaar verlengd.

Vennootschapsbelasting

Het begrip vrijgestelde beleggingsinstelling van art. 6a Wet Vpb 1969 wordt aangepast in verband met de wijziging in de Wft van het begrip beleggingsinstelling. Dit om de mogelijkheden voor een dga de fiscale beleggingsinstelling (fbi) te gebruiken, te handhaven. Bij een naar Nederlandse begrippen reële heffing naar de winst op het niveau van het APV is niet langer sprake van toerekening aan de inbrenger. In de praktijk is gebleken dat van deze toerekeningsstop gebruik wordt gemaakt om de verbondenheid bij winstdrainage te doorkruisen. Renteaftrekbeperking zal nu ook toepassing gaan vinden met betrekking tot structuren waarbij een APV op een dergelijke manier wordt betrokken. Deze wijziging werkt door naar de andere wetsartikelen in de Wet Vpb 1969 waarbij verbondenheid een rol speelt.
Voor toepassing van het 0%-tarief bij een fiscale beleggingsinstelling (fbi) geldt de voorwaarde dat doel en feitelijke werkzaamheid bestaan in het beleggen van vermogen
Toegestaan wordt nu dat de fbi bijkomstige werkzaamheden, voor zover deze rechtstreeks verband houden met beleggen in vastgoed door de fbi, onder voorwaarden mag onderbrengen in een belaste dochtervennootschap.
De horizonbepaling op de multiplier voor giften aan culturele instellingen wordt met een jaar verlengd.

Successiewet

Het gebruik van de waarde in het economisch verkeer voor de waardering van serviceflats in de Successiewet 1956 (SW 1956) wordt toegestaan ingeval die waarde als gevolg van de persoonlijke verplichting tot betaling van servicekosten in belangrijke mate afwijkt van de WOZ-waarde.

Belastingen van rechtsverkeer

Belangen tot een derde gedeelte in beleggingsfondsen of fondsen voor collectieve belegging in effecten wordt buiten het bereik van de overdrachtsbelasting gebracht. Zonder onderscheid tussen open en besloten fondsen.

Fiscaal bestuursrecht

In de AWR wordt geregeld dat vergoedingsvorderingen als bedoeld in art. 1:87 BW (huwelijksvermogensrecht) worden geacht geen fiscaal relevant belang te vormen. Er wordt geen belastingrente in rekening gebracht als de belastingplichtige de aangifte tijdig heeft ingediend en de inspecteur een aanslag oplegt conform die aangifte

Accijnzen

De mogelijkheid tot teruggaaf van accijns voor minerale oliën die worden gebruikt voor opwekking van elektriciteit wordt verruimd. Er komt een nieuwe ondergrens van minimaal 60 kilowatt aan elektrisch vermogen van een installatie, in plaats van het nu geldende 1 megawattt.

Wet verbruikersbelastingen alcoholvrije dranken

Er gaat een vrijstelling in de frisdrankbelasting tot 12.000 liter vruchten- of groentesap gelden.

Milieuheffingen

Er wordt niet langer leidingwaterbelasting voor afzonderlijke watervoorzieningen geheven, tenzij de betrokken leverancier in totaal via ten minste 1000 aansluitingen leidingwater levert;

Invorderingswet

Het niet langer toerekenen van tot een APV behorende aandelen of winstbewijzen aan de belastingplichtige, wordt aangemerkt als (fictieve) vervreemding van het aanmerkelijk belang, waardoor het uitstel van betaling eindigt.

Wet Internationale Bijstandverlening

Het versturen van een kennisgeving-vooraf naar degene die de inlichtingen heeft verstrekt bij de verstrekking van die inlichtingen op verzoek of spontaan aan een andere staat, wordt afgeschaft. Bij automatische inlichtingenuitwisseling wordt de verplichte publicatie in de Staatscourant van de aanwijzing van de gevallen waarin deze plaats zal vinden en van de voorwaarden daaronder, afgeschaft.

Toeslagen

Aanspraak op kinderopvangtoeslag zal ook gelden voor partners met een uitgezonderde familierelatie. Tot uitgezonderde familierelaties worden bloed- en aanverwanten van ouders in de rechte lijn of tweede graad van de zijlijn gerekend. Aanpassing van de aanvraagtermijn voor toeslagen ingeval uitstel van indiening van de aangifte IB/PVV is verleend, zal uitsluitend zijn toegestaan wanneer de draagkracht van de medebewoner in aanmerking wordt genomen voor de hoogte van de tegemoetkoming van belanghebbende. Het partnerbegrip wordt verduidelijkt; uitsluitend meerderjarigen kunnen partner zijn, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012.

Overige aanpassingen

De verplichte overgang van het regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen naar de werkkostenregeling is met een jaar uitgesteld. Er geldt overgangsrecht voor de regeling van de heffingsrente en voor het van toepassing worden van de regeling van de belastingrente voor aangiftebelastingen op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.
De weigerings- of intrekkingsgronden van de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI-status) worden uitgebreid naar misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht;
Op Prinsjesdag is het Fiscaal pakket 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Het Fiscaal pakket bestaat uit vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014, de Overige fiscale maatregelen 2014, het wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en het wetsvoorstel wijziging percentage belasting- en invorderingsrente. Het wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014 moet nog worden ingediend. Hieronder behandelen wij het Belastingplan 2014 in hoofdlijnen. Tenzij anders aangegeven is de inwerkingtredingsdatum 1 januari 2014. Abonnees van Vakstudie Nieuws ontvangen eind volgende week een Bijzonder nummer van het tijdschrift waarin de wetsvoorstellen van aantekeningen zijn voorzien.

Inkomstenbelasting                        Tarief inkomstenbelasting 2014 box 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
        

Belastbaar inkomen meer dan

        

Maar niet meer dan

        

Belastingtarief

        

Tarief premie volksverzekeringen

        

Totaal tarief

        

Heffing over totaal van de schijven

        

Jonger dan 65 jaar: -

        

€ 19.645

        

5,85%

        

31,15%

        

37%

        

€ 7268

        

€ 19.645

        

€ 33.363

        

10,85%

        

31,15%

        

42%

        

€ 13.029

        

€ 33.363

        

€ 56.531

        

42%

        

        

42%

        

€ 22.759

        

€ 56.531

        

        

52%

        

        

52%

        

        

Ouder dan 65 jaar maar geboren vanaf 1 januari 1946: -

        

€ 19.645

        

5,85%

        

13,25%

        

19,1%

        

€ 3751

        

€ 19.645

        

€ 33.363

        

10,85%

        

13,25%

        

24,1%

        

€ 7056

        

€ 33.363

        

€ 56.531

        

42%

        

        

42%

        

€ 16.786

        

€ 56.531

        

        

52%

        

        

52%

        

        

Ouder dan 65 jaar maar geboren voor 1 januari 1946: -

        

€ 19.645

        

5,85%

        

13,25%

        

19,1%

        

€ 3751

        

€ 19.645

        

€ 33.555

        

10,85%

        

13,25%

        

24,1%

        

€ 7103

        

€ 33.555

        

€ 56.531

        

42%

        

        

42%

        

€ 16.752

        

€ 56.531

        

        

52%

        

        

52%

        


Heffingskortingen

De algemene heffingskorting wordt € 2100 (2013: € 2001). Voor 65+: € 1086 (2013: € 1034). De algemene heffingskorting wordt vanaf 2014 in drie jaarlijkse stappen inkomensafhankelijk afgebouwd. Afbouw vindt plaats voor inkomens vanaf € 19.645 en loopt tot een inkomen van € 56.531. De algemene heffingskorting wordt vanaf 2015 tot nihil afgebouwd. De arbeidskorting wordt maximaal € 2097 (2013: € 1723). Daarnaast wordt de arbeidskorting voor hogere inkomens in drie stappen afgebouwd, uiteindelijk tot nihil.
De overige heffingskortingen blijven gelijk. De aanvullende combinatiekorting blijft € 1024 (2013: € 1024). De inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting blijft € 1109 (2013: € 1109). De alleenstaande-ouderkorting blijft € 947 (2013: € 947).
De ouderenkorting blijft € 1032 (2013: € 1032). De ouderenkorting boven de inkomensgrens is voor 2014 € 150 (2013: € 250). De alleenstaande ouderenkorting blijft € 429 (2013: € 429). Het budget voor de regeling Research en Development (RDA) wordt teruggebracht. Het voorlopig percentage van de RDA gaat van 54% naar 60%.
De energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) wordt structureel gekort met € 10 miljoen per regeling. Het drempelbedrag voor EIA, MIA en Vamil wordt verhoogd naar € 2500.
Voortaan komen ook bedrijfsmatige verhuurders van woonruimte voor bijvoorbeeld het saneren van asbest, al dan niet in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA).
Vanaf 2015 vervalt de huidige keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen die onder bepaalde voorwaarden wat betreft hun persoonlijke en gezinssituatie gelijk kunnen worden behandeld met binnenlandse belastingplichtigen. Er komt dan een nieuwe regeling voor buitenlandse belastingplichtigen die hun inkomen geheel of nagenoeg geheel in Nederland verdienen en die op grond van Europese jurisprudentie een gelijke behandeling met binnenlandse belastingplichtigen behoren te krijgen. Met de nieuwe regeling worden twee beleidsbesluiten (V-N 2012/32.11 en V-N 2013/29.14) gecodificeerd.

Loonbelasting

Tarief/heffingskortingen: Voor het in 2014 geldende tarief en de in de loonbelasting geldende heffingskortingen, wordt verwezen naar het onderdeel inkomstenbelasting. De eis dat alle op 1 januari 2014 bestaande, onder de stamrechtvrijstelling vallende, stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd, vervalt. Deze bestaande stamrechten kunnen dan zonder revisierente ineens worden uitgekeerd. De uitkering wordt in box 1 belast. Als de aanspraak in 2014 ineens wordt uitgekeerd wordt slechts 80% van de uitkering in de heffing betrokken. Per 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten afgeschaft. De pseudo-eindheffing voor hoog loon boven € 150.000 (crisisheffing) wordt verlengd naar het jaar 2014.

Afdrachtverminderingen

De afdrachtvermindering onderwijs wordt afgeschaft en vervangen door een subsidieregeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De eerste schijf van de S&O-afdrachtvermindering wordt verlengd van € 200.000 naar € 250.000. Het tarief in de eerste schijf wordt verlaagd van 38% naar 35%. Voor iedere S&O-inhoudingsplichtige wordt de mogelijkheid geboden een S&O-verklaring voor een periode langer dan 6 maanden, met een maximum van een kalenderjaar, aan te vragen. S&O-inhoudingsplichtigen wordt toegestaan de S&O-afdrachtvermindering die niet verzilverd kan worden in de periode van de S&O-verklaring, te verrekenen in andere aangiftetijdvakken die eindigen in het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring ziet.

Omzetbelasting

De integratieheffing wordt afgeschaft. De vrijstelling voor personenalarmeringsdiensten, die door de niet-winstbeogende bejaardenoorden en andere instellingen voor bejaardenzorg mede worden verricht aan anderen dan bewoners, wordt beperkt tot uitsluitend bewoners van de instelling.

Overdrachtsbelasting

Er wordt een overgangsregeling getroffen voor de heffing van overdrachtsbelasting bij de overdracht van grond bij koop-/aannemingsovereenkomsten voor lopende bouwprojecten. Dit naar aanleiding van HR 22 maart 2013, nr. 12/02180, BNB 2013/133.

Schenkbelasting

De eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar die verband houden met de eigen woning wordt verruimd. De hoogte van de vrijstelling wordt van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 tijdelijk verruimd van € 51.407 tot € 100.000. Voor dezelfde periode vervalt de beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar. De reeds bestaande vrijstelling wordt met ingang van 1 oktober 2013 structureel uitgebreid met schenkingen die bestemd zijn voor de aflossing van een restschuld.

Motorrijtuigenbelasting

Voor oldtimers (alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder) gaat een vrijstelling gelden. Daarnaast komt er een overgangsregeling voor personen- en bestelauto's rijdend op benzine, motorrijwielen, bussen en vrachtwagens die op 1 januari 2014 26 jaar en ouder zijn maar nog geen 40 jaar. Deze voertuigen komen in aanmerking voor een kwarttarief in de MRB over het gehele kalenderjaar met een maximum van € 120 en onder de voorwaarde dat er in de maanden januari, februari en december geen gebruik van de openbare weg wordt gemaakt. Voor personen- en bestelauo's op diesel of LPG van 26 jaar en ouder maar die nog geen 40 jaar oud zijn geldt geen overgangsregeling. Het ontduiken van MRB door gebruik van een buitenlands kenteken door een ingezetene van Nederland, wordt bestreden. Er wordt een woonplaatsvermoeden in de MRB ingevoerd. Het enkele feit dat iemand ingeschreven is in de GBA leidt tot de veronderstelling dat die persoon Nederlands ingezetene is. Tegenbewijs is mogelijk. Daarnaast komt er een fictie ter zake van de verschuldigdheid van de belasting en de aanvang van de belastingplicht. Naheffing wordt mogelijk vanaf de datum van aanvang van de belastingplicht in plaats van de maximaal twaalf maanden. Ook kan een verzuimboete worden opgelegd.

Toeslagen

De regels voor het herleiden van het toetsingsinkomen na het overlijden van een toeslaggerechtigde worden aangevuld. Op verzoek kan het inkomen van het berekeningsjaar vóór het overlijdensjaar als toetsingsinkomen worden gehanteerd.

Accijnzen en verbruiksbelastingen

De accijns van diesel wordt – naast de jaarlijkse inflatiecorrectie – verhoogd met 3 cent per liter. De accijns van LPG wordt – naast de jaarlijkse inflatiecorrectie – verhoogd met 7 cent per liter. De eerder voorziene accijnsverhoging op tabaksproducten van 9 cent per pakje sigaretten van 19 stuks en pakje shag van 40 gram wordt uitgesteld tot 1 januari 2015. De eerder voorziene accijnsverhoging voor alchoholhoudende dranken wordt gehalveerd. De voorgestelde verhoging komt dan op 5,75% voor alchoholhoudende dranken. Het drempelbedrag in de Wet op de accijns wordt verhoogd van € 91 naar € 250. Er wordt voor de jaren 2014 tot en met 2018 een tijdelijke en gedeeltelijke teruggaaf van accijns voorgesteld voor vloeibaar gemaakt aardgas, vloeibaar gemaakt methaan en vloeibaar gemaakt biogas. Deze bedraagt € 125 per 1000 kg. De verbruiksbelasting op alchoholvrije dranken wordt verhoogd. De belasting op limonade wordt verhoogd van 5,5 cent per liter naar 7,59 cent per liter. De belasting op onder meer vruchtensap en mineraalwater wordt verhoogd van 4,13 cent per liter naar 5,7 cent per liter.

Milieuheffingen

Verlaging van het energiebelastingtarief voor duurzaam opgewekte energie: invoering verlaagd tarief in de eerste schijf in de energiebelasting op elektriciteit. De voorgestelde belastingkorting bedraagt 7,5 cent/kWh. Collectieve opwekking moet plaatsvinden via een rechtspersoon (waaronder coöperaties en verenigingen van eigenaars). De maatregel wordt gefinancierd door een generieke verhoging in de eerste schijf in de energiebelasting op elektriciteit.

Op zondag 15 september 2013 heeft het Centraal planbureau (Cpb) de Macro Economische Verkenningen (MEV) 2014 vrijgegeven, nadat diverse media hierover hadden bericht. Dit stuk zou eigenlijk pas op Prinsjesdag worden bekendgemaakt. Wij ontlenen aan de publicatie diverse fiscale beleidsvoornemens.
v Centraal planbureau, 15 september 2013

De tabelcorrectiefactor wordt in 2014 niet toegepast. Wel wordt de derde schijf verlengd.

De algemene heffingskorting wordt verhoogd met € 100 naar € 2100 (voor 65+: € 1086). De algemene heffingskorting in de tweede en derde schijf wordt afgebouwd met 2%. In 2015 wordt deze volledig afgebouwd in de vierde schijf.

Het maximum van de arbeidskorting wordt met € 375 verhoogd naar € 2097. De arbeidskorting voor de hoogste inkomens wordt in drie jaar afgebouwd naar nul.

Alle andere heffingskortingen blijven in 2014 gelijk.

De fiscale ouderenkortingen worden in 2015 afgeschaft. Deze worden vervangen door een kop op de zorgtoeslag. Deze kop wordt afhankelijk van de AOW-opbouw.

Het maximale aftrekpercentage van de hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2014 met 0,5%-punt per jaar verlaagd. Dit wordt gecompenseerd door een verlenging van de derde schijf.

De zelfstandigenaftrek wordt per 2015 minder beperkt in het kader van stappen richting de winstbox.

De fiscale aftrek specifieke zorgkosten wordt afgeschaft.

De stamrechtvrijstelling wordt voor nieuwe gevallen afgeschaft. De beperkingen voor het opnemen van bestaande stamrechttegoeden vervallen. Dit gebeurt in combinatie met een 20% belastingvrijstelling.

De werkgeversheffing van 16% voor lonen boven de € 150.000 vervalt per 2015.

De mrb-vrijstelling voor oldtimers wordt afgeschaft.

De kolenbelasting wordt in 2016 afgeschaft. Compensatie vindt plaats door hogere tarieven van de energiebelasting voor bedrijven en gezinnen.

De inkomensafhankelijke Zvw-premie gaat van 7,75% in 2013 naar 7,50% in 2014.

De zorgtoeslag wordt in 2014 verlaagd en het afbouwpercentage van de zorgtoeslag neemt toe.

Vanaf 2015 wordt gefaseerd een huishoudenstoeslag ingevoerd, waarin meerdere regelingen worden samengevoegd.

De vermogenstoets die vanaf 2013 geldt voor de zorgtoeslag wordt omgezet in een gestaffelde vermogenstoets. Deze vermogenstoets geldt ook voor de kop op de zorgtoeslag.

Op dinsdagmiddag 17 september 2013 worden de wetsvoorstellen van het Belastingpakket 2014 openbaar. Op dinsdagavond ontvangt u een Taxlivespecial met een samenvatting van alle wetsvoorstellen.

Staatssecretaris Weekers van Financiën zal een dezer dagen een brief naar de Tweede Kamer sturen waarin hij een aantal maatregelen aan de Kamer zal presenteren om te komen tot een meer evenwichtige vorm van stimulering van (semi-) elektrische auto's. Dit antwoordt Weekers op vragen van de Tweede Kamerleden Omtzigt, De Rouwe en Mulder (allen CDA).

Brief Staatssecretaris van Financiën, 12 september 2013, nr. DV2013/0319 U

De aanschaf van elektrische auto's door ondernemers wordt nu fiscaal gestimuleerd doordat gebruik kan worden gemaakt van 0% BPM, kleinschaligheidsaftrek (KIA), milieuinvesteringsaftrek (MIA) en Vamil (willekeurige afschrijving voor milieubedrijfsmiddelen). Het voordeel van de MIA, KIA en Vamil kan bij een ondernemer die in 2013 een Mitsubishi Outlander PHEV aanschaft oplopen tot maximaal 31,6% van de aanschafprijs. Bij aanschaf van een vergelijkbare auto in de 14%-bijtellingcategorie ligt dit voordeel lager, namelijk op 18,6% van de aanschafprijs. Daarnaast heeft de bestuurder van een (semi-)elektrische auto van de zaak waarvan het kenteken dit jaar voor het eerst op naam is gesteld (0%-bijtelling) een voordeel van 14% bruto ten opzichte van de bestuurder van een zeer zuinige auto van de zaak (14%-bijtelling).

 
   
mb-logo-s disclaimer
Boitelle Belastingadviseurs BV • Deken van Oppensingel 13 • 5911 AA VENLO • Nederland • T +31 (0)77 3549565 • F +31 (0)77 3546183 • M +31 (0)6 28241697 • E info@boitelle-belastingadviseurs.nl • KvK Venlo 14101120