>
boitelle_logo
   

Home

Kantoor en dienstverlening

Belastingadviseur

Actualiteiten

Algemene Voorwaarden

Contact

 

Algemene Voorwaarden geldend voor Boitelle Belastingadviseurs BV

Artikel 1; Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht geeft tot levering van diensten en/of zaken;
b. Opdrachtnemer: Boitelle Belastingadviseurs BV en/of aan Boitelle Belastingadviseurs BV verbonden (rechts)personen, samenwerkingsverbanden en dergelijke;
c. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zoals deze onder toepasselijkheid van de Voorwaarden is of wordt gesloten;
d. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, zoals deze op 1 december 2005 gedeponeerd zijn bij het kantoor van de Opdrachtnemer, Deken van Oppensingel 13 te (5911 AA) Venlo;
e. Zaken: Alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Opdrachtgever (zullen) worden geleverd.


Artikel 2; Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer gedane offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten. Door aanvaarding van een door Opdrachtnemer gedaan aanbod, aanvaardt Opdrachtgever tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
2.2 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2.3 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de Overeenkomst vermelde, dan wel afwijking van deze Voorwaarden zijn slechts bindend, indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
2.4 De gedrags- en beroepsregels voor de Opdrachtnemer maken deel uit van de Overeenkomst. De Opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 3; Aanbod en aanvaarding/duur van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens Opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
3.2 Aanbiedingen en toezeggingen van door Opdrachtnemer ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn eerst verbindend, indien en nadat zij door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat (1) Opdrachtnemer een aanbod of opdracht van Opdrachtgever schriftelijk bevestigt; óf (2) op het moment dat Opdrachtnemer begint met de uitvoering van de Overeenkomst; óf (3) op het moment dat Opdrachtnemer voor de betreffende Overeenkomst aan Opdrachtgever een factuur zendt.
3.4 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4; Algemene verplichtingen bij levering van diensten

4.1 Opdrachtnemer verplicht zich de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Overeenkomst met Opdrachtgever is een inspanningsverbintenis.
4.2 Beide partijen zullen meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie – gevraagd en ongevraagd – zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen. Bescheiden die Opdrachtnemer door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld worden gehouden voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.3 Partijen zullen zich ten opzichte van elkaar zorgvuldig gedragen en elkaars belangen noch binnen noch buiten deze Overeenkomst onnodig schaden.
4.4 Opdrachtnemer is binnen redelijke grenzen gehouden om gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever over de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 5; Terbeschikkingstelling van informatie door de Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer Overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
5.2 In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
5.3 Opdrachtgever staat in de voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
5.4 Indien en voorzover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
5.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, onvolledig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
5.6 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in dit artikel genoemde verplichting heeft voldaan.
5.7 Opdrachtnemer zal het recht van retentie hebben met betrekking tot alle door Opdrachtnemer geproduceerde bescheiden en gegevens.

Artikel 6; Uitvoering van de opdracht

6.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
6.2 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering ban de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan nadat daarover met Opdrachtnemer overeenstemming is bereikt.
6.3 Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van Opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 7; Geheimhouding

7.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft (daaronder begrepen doch niet beperkt tot verplichtingen voortvloeiende uit de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties), verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
7.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
7.3 Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige volzin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
7.4 Partijen leggen hun medewerkers in het kader van de Overeenkomst zonodig een geheimhoudingsplicht op.
7.5 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor eventuele overtredingen van hun medewerkers ten aanzien van de geheimhoudingsplicht.

Artikel 8; Intellectuele eigendom/eigendomsvoorbehoud

8.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien.
8.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede zijn begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te vereenvoudigen, openbaar te maken, te gebruiken of te exploiteren.
8.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.
8.4 Zolang Opdrachtgever niet integraal voldaan heeft aan al haar betalingsverplichtingen onder de Overeenkomst en deze Voorwaarden, behoudt Opdrachtnemer zich de eigendom van geleverde zaken voor. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, is Opdrachtgever niet bevoegd het geleverde aan derden uit te lenen of in eigendom over te dragen. Opdrachtgever is verplicht het geleverde op eerste verzoek van Opdrachtnemer af te geven.

Artikel 9; Honorarium

9.1 Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
9.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
9.3 Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na voltooiing van de werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de heffing in het kader van de Wet op de Omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 10; Betalingen

10.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting, opschorting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van overmaking ten gunste van (een) door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening(en).
10.2 Opdrachtgever zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn als genoemd in artikel 10.1 in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is. Aan Opdrachtnemer is, tot op de datum van algehele voldoening, de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd over het desbetreffende factuurbedrag waarvoor de Opdrachtgever met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de mogelijkheid van Opdrachtnemer, als het een termijnbetaling betreft, het nog openstaande bedrag direct in zijn geheel op te eisen.
10.3 Opdrachtgever zal de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag (met een minimum van € 250,00), te vermeerderen met omzetbelasting en de wettelijke rente.
10.4 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook al verschuldigd, direct opeisbaar.
10.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgever, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
10.6 Onverminderd de betalingsverplichting van Opdrachtgever houdt Opdrachtnemer zich het recht voor de levering van diensten, bescheiden en/of zaken op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als Opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.
10.7 In geval van (dreigend) faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf of de instelling van Opdrachtgever en/of overlijden van de Opdrachtgever, is Opdrachtgever tot onmiddellijke betaling van facturen gehouden, ook indien deze facturen nog niet opeisbaar zijn. Opdrachtgever wordt in deze situaties geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

Artikel 11; Reclames

11.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de bescheiden of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
11.2 Reclames als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
11.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden óf het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 12; Leveringstermijn

12.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld.
12.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
12.3 De Overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

Artikel 13; Opzegging

13.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (ook tussentijds) de Overeenkomst opzeggen.
13.2 Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan de wederpartij van de Overeenkomst.

Artikel 14; Schade en aansprakelijkheid

14.1 Onder schade als bedoeld in dit artikel wordt verstaan: alle door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde winst en andere gevolgschade, maar inclusief gemaakte redelijke kosten van accountants, juridisch adviseurs en fiscalisten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.
14.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van opzet of grove schuld van (de medewerkers van) Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie en/of bescheiden heeft verstrekt. De contractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is voorts beperkt tot een bedrag maximaal gelijk aan driemaal het honorarium van de betreffende opdracht over het laatste kalenderjaar.
14.3 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
14.4 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
14.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
14.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk voortvloeiend uit de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever, waaronder organen van Opdrachtgever zjjnde rechtspersoon, is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat Opdrachtnemer zelf terzake de schade, waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden, op haar verzekeraars uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan verhalen, te vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering. Een kopie van de verzekeringspolis wordt op verzoek aan Opdrachtgever verstrekt.

Artikel 15; Vervaltermijn

Indien en voor zover op grond van deze Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16; Verbod overname personeel

Het is Opdrachtgever zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als gedurende een periode van 24 maanden daarna verboden om – zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer - (oud-)medewerkers van Opdrachtnemer in dienst nemen dan wel hen (anders dan in de uitvoering van de Overeenkomst) op enigerlei wijze bij diens activiteiten betrekken, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000 (zegge: vijftigduizend Euro) per geconstateerde overtreding en € 1.000 (zegge: duizend Euro) voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding van de werkelijk door Opdrachtnemer geleden schade voor zover deze het genoemde bedrag mocht overstijgen.

Artikel 17; Overmacht en ontbinding van de Overeenkomst

17.1 Ontbinding van de Overeenkomst kan uitsluitend plaatsvinden indien de wederpartij in verzuim is en de omvang van het gebrek in de prestatie de ontbinding – gezien haar gevolgen – in redelijkheid rechtvaardigt. Ontbinding dient te geschieden bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.
17.2 Geschiedt ontbinding door de Opdrachtgever meer dan een maand voor aanvang van de afgesproken werkzaamheden en/of levering van Zaken door Opdrachtnemer, dan verplicht Opdrachtgever zich 25% van de overeengekomen vergoeding te voldoen. Bij ontbinding korter dan een maand voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden door Opdrachtnemer is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
17.3 Indien Opdrachtgever tijdens de werkzaamheden door Opdrachtnemer de Overeenkomst ontbindt, is Opdrachtgever de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd.
17.4 In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) van de zijde van Opdrachtnemer is Opdrachtnemer, zolang de overmachtsituatie voortduurt, niet gehouden de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Genoemde verplichtingen worden opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
17.5 Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Opdrachtnemer, die de normale uitvoering van de Overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, zoals onder andere oorlogsomstandigheden, onlusten, staking of uitsluiting, brand, watersnood, ziekte, met inbegrip van (al dan niet toerekenbare) tekortkoming aan de zijde van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

Artikel 18; Conversie en uitleg

18.1 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
18.2 De nietigheid of het anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.
18.3 Indien Opdrachtnemer op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat Opdrachtnemer afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.
18.4 Aan de kopjes boven de artikelen kunnen door de Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Deze gelden uitsluitend voor de leesbaarheid.

Artikel 19; Toepasselijk recht en forumkeuze

19.1 Op alle door Opdrachtnemer te sluiten Overeenkomsten, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands Recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen, die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.
19.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer bevoegd in geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

 
   
mb-logo-s disclaimer
Boitelle Belastingadviseurs BV • Deken van Oppensingel 13 • 5911 AA VENLO • Nederland • T +31 (0)77 3549565 • F +31 (0)77 3546183 • M +31 (0)6 28241697 • E info@boitelle-belastingadviseurs.nl • KvK Venlo 14101120